16
سپتامبر

حوزه آتش نشانی گهرنشاط سمنگان

🔹ایستگاه آتش نشانی نگین گهر

✓کلاس تئوری دستگاه تنفسی فردی
✓کار عملی پوشیدن تجهیزات کامل حفاظت فردی و آبرسانی