16
سپتامبر

حوزه آتش نشانی گهرنشاط سمنگان

🔹چیدمان مرتب و نظم و انضباط عالی در ایستگاه آتش نشانی فولاد بناب

🔸ایستگاه منظم و آماده بودن تجهیزات حفاظت فردی=اعزام به موقع

✒️آتش نشانی شغل ثانیه هاست،ساختمان و آشیانه مناسب این شغل،تاثیر بسیار مثبتی در آمادگی و اعزام به موقع پرسنل دارد