31
اکتبر

آتش نشانی

معدن3گل گهر

برگزاری کلاس های آموزشی و آمادگی جسمانی نیروهای های واحد آتش نشانی گهرنشاط سمنگان