20
فوریه

آتش نشانی

🔹گزارشی کوتاه و اجمالی از تیم آموزشی اعزامی شرکت گهر نشاط سمنگان

🔹به مجتمع فولاد قائنات

🔸مباحثی که به صورت کلی در زیر ذکر شده اند به صورت کلاس های تئوری،کنفرانسی،عملی و مانوری برای ۲۵ نفر از پرسنل ایستگاه مربوطه برگزار و آموزش های لازمه ارائه شدند.

مدرسین:
مصطفی درفشی
امین پورپاریزی

به سرپرستی:حامد موذنی

۱_آشنایی با شغل آتش نشانی
۲_روانشناسی کار
۳_تعریف آیین نامه های آموزشی
۴_تعریف و شناخت مسئولیت ها
۵_مستند سازی و گزارش نویسی
۶_تجهیزات حفاظت فردی
۷_شناخت ایستگاه و سایت شناسی
۸_دستگاه تنفسی
۹_تجهیزات شناسی
۱۰_خاموش کننده ها
۱۱_مفاهیم و تعاریف ایمنی
۱۲_تهویه و اثر دودکشی
۱۳_سیستم های اعلام و اطفاء
۱۴_کمک های اولیه
۱۵_امداد و نجات
۱۷_پمپ ها و انواع pto
۱۸_آبرسانی
۱۹_نردبان دستی
۲۰_مانورهای اطفاء حریق بر اساسBS
.
واحد آموزش شرکت گهرنشاط سمنگان

.