27
مه

بازدید از ایستگاه های آتش نشانی مجموعه

*بازدید از ایستگاه های آتش نشانی مجموعه گهر نشاط سمنگان*

📂شرح گزارش: مورخه ۱۴۰۰/۳/۵
از ایستگاه اتش نشانی معدن ۲_نگین پرتو_گهرزمین _گندله _جهان پارس بازدید به عمل آمد.

✒️آراستگی ، نظم و انضباط در ایستگاه های فوق به درستی رعایت شده بودند.

✒️خودرو ها ، تجهیزات چک شدند و جهت رفع معایب و نواقصات با شرکت هماهنگ شد.

✒️پرسنل با پوشش فرم اداری و استفاده از آرم و علائم مصوب به صورت آماده باش در آمادگی کامل بودند.

✒️برنامه سین و آموزش ها به درستی در حال برگزاری بودند.

✒️در پایان نکات ایمنی و آموزشی مهم به پرسنل گفته شد و گزارش با جزییات به صورت کتبی به مدیریت محترم مجموعه ارسال شد.

🔹جادارد همین جااز سرپرستان محترم و پرسنل پرتلاش *ایستگاههای آتش نشانی* بنا به انجام به نحو احسن مواردی که در بالا ذکر شده تقدیر و تشکر کنیم.🔹

.
.