18
مه

حوزه آتش نشانی شرکت گهرنشاط سمنگان

چالش اردیبهشت ماه آتش نشانان شرکت گهر نشاط سمنگان

نفر اول آقای سیدرضا پورفریدونی از ایستگاه نگین پرتو معدن3 گل گهر

نفر دوم آقای وحیدآزادپور از ایستگاه فولاد بافت

نفر سوم آقای محمدرضا قاسمی از ایستگاه آرمان گهر معدن 1 گل گهر

با تشکر واحد تربیت بدنی شرکت گهر نشاط سمنگان

.
.