24
ژانویه

فراخوان جذب نیرو شرکت گهر نشاط سمنگان در دی ماه 1400

agahhh(1)

شرکت گهر نشاط سمنگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در ایستگاه آتشنشانی از داوطلبین بومی شهرستان
قائنات مطابق جدول زیر پس از برگزاری آزمون جسمانی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی وتست رانندگی)جهت داوطلبین پایه یک(
اقدام به جذب نیرو نمایند.
افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ارسال
مدارک درخواستی از تاریخ 03/11/1400 لغایت 06/11/1400 به آدرس ایمیل www.goharneshat@yahoo.com اقدام نمایند.

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی/گرایش تخصص جنسیت توضیحات
1 لیسانس کارشناس آتشنشانی /
کارشناس امداد درسوانح /
کارشناس HSE
آتش نشان مرد حداقل قد 175 سانتیمتر و دارا
بودن شرایط BMI و جسمانی
مورد تایید حوزه HSEشرکت
گهرنشاط سمنگان
2 دیپلم/فوق دیپلم/لیسانس کلیه گرایش ها امدادگر مرد حداقل قد 175 سانتیمتر و دارا
بودن شرایط BMI و جسمانی
مورد تایید حوزه HSEشرکت
گهرنشاط سمنگان
3 دیپلم/فوق دیپلم/لیسانس کلیه گرایشه امدادگر دارای
گواهینامه رانندگی
پایه یک
مرد حداقل قد 175 سانتیمتر و دارا
بودن شرایط BMI و جسمانی
مورد تایید حوزه HSEشرکت
گهرنشاط سمنگان

 

شرایط شرکت در آزمون

 

1 -شرایط عمومی

1-1-تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
1-2 -تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
1-3-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیف عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی)معافیت پزشکی قابل قبول نمیباشد(
1-4 -عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که کوجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.)با
تایید مراجع ذی صالح(
1-5-عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن
1-6-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت گهر نشاط سمنگان
1-7-عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(

2 -شرایط سنی

2-1-حداکثر سن مجاز دواطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیر می باشد.

 

 

الف ب ج د ه
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی/گرایش تخصص سن مجاز
1 لیسانس کارشناس آتشنشانی/کارشناس امداد درسوانح/
کارشناس H
آتش نشان 35
2 دیپلم /فوق دیپلم/ لیسانس کلیه گرایش ها امدادگر 35
3 دیپلم /فوق دیپلم/ لیسانس کلیه گرایش ها امدادگر دارای گواهینامه
رانندگی پایه یک
35

2-1-شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد:
– داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضدانقالب در آمده اند به میزان مدت اسارت و
حضور در جبهه و همچنین مجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می شود.
– افراد خانواده شهدا و جاویداالثرها)همسر و فرزندان(، جانبازان باالی 25 درصد و آزادگان به میزان 5 سال به سن مجاز دواطلب
اضافه می شود

 

3 -شرایط مدرک تحصیلی

 

3-1 -مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت درآزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور ، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری را دریافت کرده
باشد.
3-2 -دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از از تحصیل که در آن مقطع، رشته، و گرایش تحصیلی، معدل، ریز نمرات)در خصوص
مدارک تحصیلی که فاقد معدل می باشد ارائه ریز نمرات الزامی است( و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد

 

4 -اولویتهای جذب

4-1-اختصاص 10 %کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان باالی 25 %می باشد مشروط بر این که حداقل
%60 میانگین نمره ارزیابی جسمانی تعداد نفرات مورد نیاز را در آزمون کسب کرده باشد.
4-2-در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای سابقه کار بیشتری هستند.
4-3-افرادی که جهت مصاحبه دعوت میشوند درصورتیکه شرایط ذیل را داشته باشند دارای امتیاز درنمره مصاحبه میباشند:
– سابقه فعالیت در سازمان هالل احمر یا سابقه فعالیت درحوزه ایمنی و آتشنشانی
– مدارک دانشگاهی مرتبط )ایمنی وآتشنشانی، HSE ،امداد درسوانح، امداد و نجات (
– حکم قهرمانی ورزشی

5 -نحوه ثبت نام و مهلت آن

داوطلبان از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان ساعت14روز چهارشنبه مورخ06/11/1400 فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای
شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.)مهلت مذکور قابل تغیر نخواهد بود.(
5-1-مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
5-2-داوطلبان جهت ثبت نام حتماً موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.
3*4داوطلب عکس(1
2)گواهی تحصیلی
3)کارت ملی
4)صفحه اول و دوم شناسنامه
5)کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت غیرپزشکی
6)مدارک ایثارگری
7)مدارک بومی بودن
8)گواهی سابقه بیمه
9)نامه استعفا شاغلین در ارگانها، نهادها، یا سایر شرکتها
10 )ارسال شماره تلفن همراه) دارای واتس اپ ( وشماره تلفن ثابت جهت برقراری ارتباط درصورت لزوم
هنگام ثبت نام در سایت، داوطلبان باید تمام مدارک فوق را در یک فایل با فرمت zip یا rar به آدرس
ایمیل www.goharneshat@yahoo.com ارسال نمایند.
تبصره 1 :الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ارسال مدارک به ایمیل شرکت دقت نمایند. مسئولیت درستی مدارک ارسال شده به
عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را
به همراه داشته باشند.
تبصره2 : پس از اعالم نتایج مرحله اول داوطلبان گرامی که جهت مصاحبه دعوت میشوند باید مدارکی که به شرح ذیال اعالم میگردد به
همراه داشته باشند.
مدارک مذکور در نمره مصاحبه تاثیر مثبت دارد.
– مدارک آموزشی مرتبط با حوزه آتشنشانی و اطفاء حریق
– مدارک آموزشی مرتبط با امداد و نجات
– مدارک آموزشی اخذ شده از سازمان هالل احمر
– گواهی اشتغال یا حضور داوطلبانه در سازمانهای مرتبط ازجمله هالل احمر،آتشنشانی ……
– حکم قهرمانی ورزشی

 

 

6 -نحوه برگزاری آزمون

6-1-آزمون به صورت ارزیابی جسمانی برگزار میگردد و نتایج نهایی منوط به اخذ نمره مصاحبه، تست روانشناسی و آزمون عملی
آتشنشانی میباشد.
6-2 -آزمون جسمانی شامل بارفیکس، دو 4در9،حمل خاموش کننده، شنا، دراز ونشست، پرش عرضی، پرش طول و طناب زنی میباشد

 

7 -توضیحات مهم

7-1-چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص نمودن عدم صحت
مندرجات در مراحل بعدی)حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار( موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد
قانونی قرار خواهد گرفت.
7-2-بدیهی است قبولی در آزمون جسمانی به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و
روانشناختی، آزمون عملی)در صورت نیاز( و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیرش داوطلب
در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
7-3-افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
7-4-نحوه اشتغال پس از قبولی نهایی توسط شرکت تعیین می گردد.

 

8 -تاریخ ومکان آزمون جسمانی

8-1 -مدارک داوطلبین آزمون جسمانی آتشنشانی بررسی میگردد وپس از بررسی مدارک، با افرادی که دارای شرایط شرکت در آزمون
جسمانی میباشند جهت شرکت درآزمون جسمانی از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.
8-2 -تاریخ و محل و مکان دقیق آزمون متعاقباً از طریق سایت شرکت گهر نشاط سمنگان اعلام  میگردد www.goharneshat@yahoo.com