12
ژانویه

واحد آموزش شرکت گهرنشاط سمنگان

دوره فرماندهی و مدیریت عملیات در حریق و حوادث

این دوره جامع ترین و کامل ترین دوره آتش نشانی در کشور است که کلیه مباحث مربوطه را شامل می شود.

سر آتش یار موذنی
واحد آموزش شرکت گهر نشاط سمنگان

استاد صبری

.
.