09
ژانویه

واحد آموزش

سرتیتری از مباحث مهمی که در جلسه اول فرماندهی عملیات آموزش داده شد:

▫️پدیده ها
فلش آور(قارچی_رول آور)
بک درفت
بویل آور
اسلوپ آور_بویل آور

▫️انواع مخازن
دفنی/روی زمین/سقف ثابت/سقف متحرک

▫️چاله ریزش

▫️محاسبه کف در سوله های M و S

▫️محاسبه کف مورد نیاز در حریق زیرزمین و مخازن

▫️محاسبه مخازن

▫️چگونگی اطفاء تانکرهای سوخت

▫️جت فایر و انفجار تانکر سوخت

▫️حریم تخلیه و عملیات در آتش سوزی ها بر اساس نوع ماده سوختنی

▫️محاسبه حدود بالا و پایین گازها

▫️شیمی حریق در مواد مختلف