18
جولای

آموزش اطفا حریق

آموزش اطفاء حریق  کارکنان شرکت اپادانا معدن 5 گل گهر توسط پرسنل آتشنشانی شرکت گهرنشاط سمنگان سیرجان 

Read More