13
ژانویه

آموزش در مورد گوی اطفاء حریق

♦️توضیحاتی در مورد گوی اطفاء حریق…….توسط پرسنل آتش نشانی ایستگاه معدن5شرکت گهر نشاط سمنگان

Read More