02
دسامبر

آموزش

آموزش و کار با تجهیزات فیکس کننده و رهاسازی همراه با فیکس مصدومان بر روی لانگ در حالت ها ی ایستاده خوابیده ب پشت و خوابیده به شکم پرسنل...

Read More