23
ژوئن

مارگزیدگی

#مارگزیدگی تفاوت مارهای سمی و غیر سمی: 1- طول مارهای سمی کوتاه تر است. 2- رنگ مارهای سمی متنوع است. 3- مردمک چشم مارهای سمی به صورت خطی و...

Read More