30
ژوئن

نقرس

نقرس‌ نقرس‌ عبارت‌ است‌ از حملات‌ مكرر التهابي‌ مفاصل‌ در اثر رسوب‌ بلورهاي‌ اسيد اوريك‌ در مفاصل‌، خصوصاً مفصل‌ انگشت‌ شست‌ پا. نقرس‌ همچنين‌ ممكن‌ است‌ آرنج‌، زانو، دست‌،...

Read More