31
دسامبر

وحدآموزش آتشنشانی گهر نشاط سمنگان سیرجان

*به نام خدا* *جلسه تبادل نظرات،بررسی امورات آموزشی و فنی ایستگاه ها و پرسنل* ✒️به گزارش روابط عمومی این جلسه با حضور سرپرستان ایستگاه های آتش نشانی منطقه گل...

Read More