19
اکتبر

آتش نشانی

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه ملی مهارت معدن۲گلگهر در تاریخ۲۵مهر ماه

با حضور پرسنل محترم آتش نشانی گهر نشاط سمنگان در غرفه آتش نشانی از ساعت ۱۰صبح الی۶عصر

.