وظايف ما

ارائه خدمات ايمني,آتشنشاني و اطفاء حريق

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺎز واﻓﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ وداﻧﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ از ﺿﺮورﻳﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻋﺪم اﺷﺮاف ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﻄﺮ وﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ وﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ وﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد

ارائه خدمات اورژانس و فوريت هاي پزشكي

تکنسین فوریت های پزشکی (اورژانس) فرد آموزش‌دیده‌ای است که معمولاً همراه آمبولانس برای ارائه خدمات اولیه درمانی به کمک بیمار یا شخص مصدوم می‌شتابد یا در بخش اورژانس برای ارائه کمک‌های اولیه حضور دارد. او وظایف امداد سریع، ارائه خدمات درمانی اولیه پزشکی پیش بیمارستانی و کمک رسانی به مصدومین، بیماران و …

ارائه خدمات بهداشتي و درماني

خدمات بهداشتي درماني، حجم وسيعي از فعاليتهاي انساني را در بر مي‌گيرد. اين فعاليتها در ارتباط تنگاتنگ با تمام اقشار اجتماع بوده و به پيچيدگي تمام ابعاد انسان است. این خدمات بخش عظيمي از سرمايه‌هاي ملي و نيروي انساني هر كشوري را به خود اختصاص مي‌دهد و به دنبال تامين سلامت انسان است و با عنايت به نقش غيرقابل انكار انسان در …

آخرين مطالب وبلاگ

فعاليت هاي شركت در حوزه ايمني , آتش نشاني و اطفاء حريق

 • اقدامات
 • وسايل و تجهيزات
 • سوابق اجرايي
 • تهيه امكانات آموزشي سمعي و بصري جهت ارتقاء سطح دانش ايمني كاركنان
 • ارائه آموزش هاي لازم به كارگر جهت امور ايمني و اتش نشاني و اطفا حريق و آشنايي با انواع آتش , روشها و وسايل اطفاء حريق
 • اريه راه حل ها و سيستم هاي اميني حريق در محيط هاي صنعتي , معادن و كارگاهها
 • كنترل برحسن استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظتي و ايمني فردي در محل حريق و حادثه
 • بررسي و تعيين علت وقوع حريق يا حادثه
 • بررسي كلي محل حادثه , تقسيم كار پرسنل در محل و نظارت و كنترل دقيق عمليات
 • تشكيل كلاس هاي تئوري و عملي اتشنشاني و نجات جهت ارتقا سطح اگاهي افراد به طور مستمر
 • استفاده از مديران و مشاوران مجرب كه در حيطه كار ايمني و اتش نشاني بوده و از نزديك در متن نوع خدمات باشد
 • استفاده از پرسنل مجرب و حمايت از طرح و ايده هاي پرسنلي
 • تهيه وتامين خودرو آتش نشاني با كليه وسايل و تجهيزات آتشنشاني و وسايل امداد و نجات جهت ايستگاه آتش نشاني معدن 2 و 5
 • تهيه و تامين وسايل  و تجهيزات آتش نشاني و اطفاء حريق ايستگاه آتش نشاني معدن 2 و 5
 • تهيه و تامين خودرو آتش نشاني با كليه وسايل و تجهيزات اتش نشاني و وسايل امداد و نجات جهن ايستگاه اتش نشاني معدن 4
 • تهيه و تامين وسايل و تجهيزات اتش نشاني و اطفاء حريق ايستگاه آتش نشاني معدن 4
 • خودروهاي اتش نشاني داراي كارت و پلاك اتش نشاني ميباشند
 • مديريت ورائه خدمات ايمني , آتشنشاني و اطفاءحريق در ايستگاه آتشنشاني معدن2 و 5 گل وگهر
 • خدمات راهبري و شارژ كپسول هاي آتشنشاني معدن 2 گل و گهر
 • مديريت و ارائه خدمات ايمني ,آتش نشاني و اطفاء حريق در ايستگاه آتشنشاني معدن 4 گل و گهر

فعاليت هاي شركت در حوزه خدمات اروژانس و مديريت حوادث

 • سوابق اجرايي
 • وسايل و تجهيزات
 • اقدامات
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در مركز اورژانس شركت سنگ اهن گهر زمين ( تحت نظارت  و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در مركز فوريتهاي پزشكي سايت مشاركت ميدكو (تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در مركزفوريت هاي پزشكي در مركز فوريت هاي پزشكي شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي سيكل تركيبي  مپنا (گهر انرزژي)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس معدن 2 گل و گهر ( تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس شركت جهاد  نصر معدن 3 گل و گهر (تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس معدن 4 گل وگهر (تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس معدن 5 گل وگهر (تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس شركت فكور صنعت پروژه گلفا (تحت نظارت و تاييديه شبكه بهداشت و درمان)
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس شركت آويژه صنعت
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس مشاركت  TV انرژي پروژه گندله سازي
 • ارائه خدمات اورژانس و مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس شركت آسفالت طوس
 • اقدام جهت تاسيس موسسه درمانگاهي شهر پاريز
 • تاسيس موسسه آمبولانس خصوصي راشا سلامت با مجوز رسمي از داشنگاه علوم پزشكي كرمان توسط شركت گهر نشاط سمنگان
 • شركت گهر نشاط اقدام  به خريد خودرو امبولانس با كليه وسايل  و تجهيزات پزشكي نموده است
 • كليه آمبولانس ها داراي تاييديه استاندارد و تحت نظارت و تاييديه مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت و درمان ميباشند
 • كليه آمبولانس ها داراي كارت و پلاك آمبولانس به همراه معاينه طبي  و برچسب سلامت از داشنگاه علوم پزشكي كرمان ميباشد
 • كليه وسايل و تجهيزات پزشكي داراي تاييديه استاندارد بوده و بصورت دوره اي كاليبره ميگردند
 • تهيه و تامين يك دستگاه آمبولانس هايس مدل 2016 با كليه وسايل و تجهيزات تيپ A جهت اورژانس شركت سنگ آهن گهر زمين
 • تهيه و تامين كليه وسايل و تجهيزات پزشكي اورژانس شركت سنگ آهن گهر زمين
 • تهيه و تامين يك دستگاه آمبولانس هايس مدل 2016 با كليه وسايل و تجهيزات تيپ A جهت اورژانس معدن 2 گل وگهر
 • تهيه و تامين كليه وسايل و تجهيزات پزشكي اورژانس معدن 2 گل وگهر
 • تهيه و تامين يك دستگاه آمبولانس هايس مدل 2016 با كليه وسايل و تجهيزات تيپ A جهت اورژانس معدن 4 گل وگهر
 • تهيه و تامين كليه وسايل و تجهيزات پزشكي اورژانس معدن 4 گل وگهر
 • تهيه و تامين يك دستگاه آمبولانس هايس مدل 2016 با كليه وسايل و تجهيزات تيپ A جهت اورژانس شركت فكور صنعت و شركت گهر روش در پروژه گلفا
 • تهيه و تامين كليه وسايل و تجهيزات پزشكي اورژانس شركت فكور صنعت و شركت گهر روش در پروژه گلفا
 • تهيه و تامين 2 دستگاه آمبولانس ذخيره
 • تهيه و تامين 2 دستگاه  آمبولانس هايس  با كليه  وسايل و تجهيزات پزشكي جهت موسسه آمبولانس خصوصي راشاسلامت
 • پذيرش بيماران, اقدمات درماني,تزريقاتي, ئصل سرم,بخيه , شستشو و پانسمان ,كنترل VS ,BS,SPO2 ,اينتوباسيون,EKG (نوارقلب) , CPR (احياء قلبي و ريوي),اقدامات ABCD و غيره…
 • مديريت مركز اورژانس , ويزيت و معاينه بيماران و مصدومين توسط پزشك,تجويز دارو, حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران
 • آشنايي و انجام كمك هاي فوريت هاي خاص
 • درصورت لزوم انتقال بيماران اورژانسي به بيمارستان براي ادامه معاينات و درمان تكميلي پس از اقدامات درماني اوليه
 • راهنمايي و مشاوره بيماران
 • برگذاري دوره هاي آموزش كمك هاي اوليه و اورژانس مقدماتي  به پرسنل و كارگران توسط واحد آموزش شركت و همكاري دربرنامه ريزي آموزشي
 • تهيه و تامين وسايل و تجهيزات پزشكي و اقلام دارويي
 • تهيه و تامين آمبولانس مناسب جهت انجام ماموريت هاي اورژانسي , انتقال و اعزام
 • روابط منظم با مديريت كارگاه و بررسي راه كارهاي خطرات احتمالي
 • شركت در جلسات واحد HSE براي ارائه راه كار هاي  پيشگيري و كاهش حوادث
 • همكاري با گروه ايمني و بهداشت جهت رفع مشكلات محيطي,حفاظتي و خدماتي با استفاده از همفكري و همياري
 • مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتيو بهداشتي جهت بهبود كيفيت خدمات
 • همكاري با واحد HSE من جمله همكاري در كنترل آب اشاميدني و مواد غذايي و غيره استفاده از پرسنل مجرب و حمايت از طرح و ايده هاي پرسنلي
 • استفاده از مديران مجرب كه در حيطه كار درماني بوده و از نزديك در متن نوع خدمات باشد
 • استفاده از پرسنل مجرب و حمايت از طرح و ايده هاي پرسنلي
 • پوشش ارتباطات از طريق دو خط بي سيم
 • مشاركت و همكاري با تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده در موقعيت ها و حوادث غير مترقبه
 • اخذ نشاني محل حادثه,اعزام اكيپ درماني به محل حادثه
 • پذيرش بيمار و ثبت گزارش بيماران سرپايي و اعزامي و اقدامات درماني در سيستم نرم افزار اختصاصي
مشاهده همه ي قراردادها

اخبار بصری شرکت

ما روي نقشه

فرم تماس با ما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما