خدمات ما

ارائهخدمات اورژانس و فوريت هاي پزشكي

تکنسین فوریت های پزشکی (اورژانس) فرد آموزش‌دیده‌ای است که معمولاً همراه آمبولانس برای ارائه خدمات اولیه درمانی به کمک بیمار یا شخص مصدوم می‌شتابد یا در بخش اورژانس برای ارائه کمک‌های اولیه حضور دارد. او وظایف امداد سریع، ارائه خدمات درمانی اولیه پزشکی پیش بیمارستانی و کمک رسانی به مصدومین، بیماران و …

ارائهخدمات ايمني,آتشنشاني و اطفاء حريق

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺎز واﻓﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ وداﻧﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ از ﺿﺮورﻳﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻋﺪم اﺷﺮاف ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﻄﺮ وﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ وﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ وﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد

ارائهخدمات بهداشتي و درماني

خدمات بهداشتي درماني، حجم وسيعي از فعاليتهاي انساني را در بر مي‌گيرد. اين فعاليتها در ارتباط تنگاتنگ با تمام اقشار اجتماع بوده و به پيچيدگي تمام ابعاد انسان است. این خدمات بخش عظيمي از سرمايه‌هاي ملي و نيروي انساني هر كشوري را به خود اختصاص مي‌دهد و به دنبال تامين سلامت انسان است و با عنايت به نقش غيرقابل انكار انسان در …