02
آگوست

تحصیلات تکمیلی شرکت گهرنشاط سمنگان

– گواهی دوره آموزشی EMT BASIC – گواهی دوره آموزش  EMT INTERMEDATE – دانش آموخته فراگیر دوره EMT PARAMEDIC کلیه پرسنل دارای سابقه کاری بیش از 5 سال در...

Read More