06
سپتامبر

آتش نشانی

🔹برگزاری مانور امداد و نجات(سقوط فرد در فک سنگ شکن)

🔸این مانور جهت آمادگی پرسنل در ایستگاه گهرزمین برگزار شد.

مسئول شیفت:آقای ابراهیم پور
شرکت کنندگان در مانور:تیم نجات ایستگاه مرکزی گهرزمین،عوامل بهداری گهرزمین