27
نوامبر

آموزش آتشنشانی

🔹تیم آموزشی اعزامی شرکت گهر نشاط سمنگان

جناب پویان موسی احمدی
جناب صالح محمدی

✅آموزش های ارائه شده به صورت تخصصی و عملی:

آبرسانی
کف رسانی
محاسبه مقدار آب و کف در عملیات
اطفاء حریق
رهاسازی مصدومین
سیستم های اعلام و اطفاء حریق
آزمون های کتبی و شفاهی
و سایر مباحث تخصصی

❇️لازم به ذکر است آموزش های حضوری در قالب کارگاه های تخصصی به زودی در سایر ایستگاه های گهر نشاط سمنگان آغاز می شوند.

lass=”alignright size-medium wp-image-2574″ />