10
مارس

حوزه آتش نشانی شرکت گهر نشاط سمنگان

 

سید رضا پورفریدونی از ایستگاه نگین پرتو …
تعداد طناب :133در یک دقیقه
#چالش_اسفند ماه
#گهر _نشاط _سمنگان