18
مه

حوزه آتش نشانی

پایش عملیاتی نیروهای ایستگاه آتش نشانی آرمان‌گهر

در این پایش براساس سناریو و مانور گزارشی به ایستگاه فرماندهی آرمان گهر مبنی بر حریق چند ده لاستیک دامپتراک و با ریسک بالای خطر انفجار اعلام می شود.

که در ادامه آتش نشانان با پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی و دستگاه تنفسی و رعایت ایمنی عملیات با موفقیت و رضایت بخشی مسئولین حریق را مهار کردند.

آتش نشانان شرکت کننده در عملیات:
شیفت C
سجاد نورمندی،علی جبلی،مصطفی پرون،علی گلزاری،مصطفی درفشی،امید خواجه اکبری

*شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی گهر نشاط سمنگان*
.
.