06
دسامبر

مانور آتش نشانی

🔹برگزاری مانور عملیات ترکیبی اطفاء حریق وامداد نجات

🔸موقعیت:پیت معدن پله 8جنوب غرب

🔸عنوان سناریو: حریق دستگاه بیل 800سوختگی وشکستگی پا اپراتور در حین اطفاءحریق

🔸خودروهای اعزامی از ایستگاه مرکزی شرق:
خودروی بنز سنگین اطفاء حریق_خودروی ریچ پیشرو، آمبولانس

🔸خودروهای اعزامی از ایستگاه غرب معدن:
خودروی هیوندای امداد ونجات
اورژانس گهر زمین

🔸فرمانده عملیات:پویان موسی احمدی

🔸پرسنل شرکت کننده آتش نشانی نگین گهر:
آقایان شیروانی، باقری، علوی، شول، محمدی، زند اقطاعی

🔸پرسنل شرکت کننده اورژانس نگین گهر:آقایان عباسی و پورفریدونی